born on a tuesday

i <3 my skeleton & my skeleton <3s me